1779 views 0 comments

கந்தர் ஷஷ்டி கவசம்

by on April 13, 2023
 

கந்தர் ஷஷ்டி கவசம்
(Kandar Shashti Kavacham)

(தேவராய ஸ்வாமிகள் அருளியது)
(thEvaraaya suvaamigaL aruLiyadhu)

கந்தர் சஷ்டி கவசத்தை ஸ்ரீ தேவராய ஸ்வாமிகள் இயற்றி உள்ளார்கள். இது முருகனின் அருளைப் பெறுவதற்காக இயற்றப்பட்டது. நமது வாழ்க்கையில் முன்னேற இது நமக்கு கிடைத்துள்ள ஒரு பொக்கிஷம் ஆகும்.

முருகனின் அருளை வேண்டுவதற்காக அவர் கந்தர் சஹ்டி கவசத்தை பாடுகிறார். இந்த கவசத்தை நாமும் தினமும் படிப்பதினால், வாழ்க்கையில் ஏற்படும் அனைத்து துன்பங்களும் விலகும். மழலை செல்வம் இல்லாதவர்கள் மழலை செல்வம் பெறுவார்கள். வாழ்வில் வளமும், வசந்தமும் பெருகும். இதைப் படிப்பதின் மூலம் உலகின் அனைத்து இன்பங்களையும் பெறுவார்கள். ஒரு போர்வீரன் யுத்தத்திற்குச் செல்லும் முன்னதாக அணியும் கேடயம் போல, நம்முடைய வாழ்க்கையில் கந்தர் சாஸ்தி கவசம் ஒரு கேடயமாக நின்றிருந்தபடி நம்மைக் காக்கும்.

Kanda Sasti Kavacam composed by Śrī Deva Raya Swamigal helps one to obtain the grace of Lord Murugan. This is a rare and valuable treasure that helps one to be successful in day-to-day life.

In Kanda Sasti Kavacam the author prays to Lord Muruga to shower His grace. It is certain that by regular chanting of this kavacam all the predicaments of life are resolved. People without children will enjoy fertility. Prosperity and plenty will abound. Peace will prevail at home. The devotee will enjoy every good fortune under the sun. As a warrior going to battle puts on armour to protect himself, so Kanda Sasti Kavacam helps one to be safe in day-to-day life.


காப்புKaappu
துதிப்போர்க்கு வல்வினைபோம் துன்பம்போம்thudhippOrkku valvinaibOm, thunbambOm nensil
நெஞ்சில் பதிப்போர்க்குச் செல்வம் பலித்துக் கதித்தோங்கும்padhippOrkku selvam paliththuk – kadhith(thu)Ongum
நிஷ்ட்டையும் கைகூடும்nishdaiyum kaigoodum, nimalar aruL
நிமலர் அருள் கந்தர் சஷ்டிக் கவசம்தனைkandhar sashti kavasam thanai.
குறள் வெண்பாKural venbaa
அமரர்இடர் தீர அமரம் புரிந்தamarar idardheera amaram purindha
குமரனடி நெஞ்சே குறிkumaran adi nensE kuRi.
நூல்
சஷ்ட்டியை நோக்க சரவணபவனார்sashtiyai nOkka saravaNa bavanaar
சிஷ்ட்டருக் குதவும்செங்கதிர் வேலோன்sishdaruk kudhavum sengadhir vElOn
பாதமிரண்டில் பன்மணிச் சதங்கைpaadham irandil panmaNi sadhangai
கீதம் பாட கிண்கிணி யாடkeedham paadak kiNgiNi yaada
மையல் நடஞ்செய்யும் மயில்வாகனனார் (5)maiya nadanseyum mayilvaa kananaar
கையில் வேலால் எனைக் காக்கவென்று வந்துkaiyilvE laalenaik kaakkaven Ruvandhu
வர வர வேலா யுதனார் வருகvaravara vElaa yudhanaar varuga
வருக வருக மயிலோன் வருகvaruga varuga mayilOn varuga
இந்திர முதலா எண்திசை போற்றindhiran mudhalaa endisai pOTRa
மந்திர வடிவேல் வருக வருக (10)mandhira vadivEl varuga varuga
வாசவன் மருகா வருக வருகvaasavan marugaa varuga varuga
நேசக் குறமகள் நினைவோன் வருகnEsak kuRamagaL ninaivOn varuga
ஆறுமுகம் படைத்த ஐயா வருகaaRumugam padaiththa aiyaa varuga
நீறிடும் வேலவன் நித்தம் வருகneeRidum vElavan niththam varuga
சிரகிரி வேலவன் சீக்கிரம் வருக (15)siragiri vElavan seekkiram varuga
சரஹுணபவனார் சடுதியில் வருகsaravaNa bavanaar sadudhiyil varuga
ரஹுண பவச ரரரர ரரரravaNa bavasa rararara rarara
ரிஹுண பவச ரிரிரிரி ரிரிரிrivaNa bavasa riririri ririri
விணபவ சரஹுண வீரா நமோ நமviNabava saravaNa veeraa namOnNama
நிபவ சரஹுண நிறநிற நிறென (20)nibava saravaNa niRanNiRa niRena
வசர ஹுணப வருக வருகvasara vaNaba varuga varuga
அசுரர் குடிகெடுத்த ஐயா வருகasurar kudigeduththa aiyaa varuga
என்னை ஆளும் இளையோன் கையில்ennai aaLum iLaiyOn kaiyil
பன்னிரண்டா யுதம் பாச அங்குசமும்panniraN taayudham paasaaNG kusamum
பரந்த விழிகள் பன்னிரண்டிலங்க (25)parandha vizhigaL panniraN tilanga
விரைந்தெனைக்காக்க வேலோன்வருகviraindhenaik kaakka vElOn varuga
ஐயும் கிலியும் அடைவுடன்சௌவும்aiyum kiliyum adaivudan sauvum
உ ய்யொளி சௌவும் உ யிர் ஐயும் கிலியும்uyyoLi sauvum uyiraiyum kiliyum
கிலியும் சௌவும் கிளரொளி ஐயும்kiliyuNY sauvum kiLaroLi yaiyum
நிலை பெற் றென்முன் நித்தமும் ஒளிரும் (30)nilaibeR Renmun niththamum oLirum
சண்முகம் நீயும் தணியொளி யொவ்வும்saNmugan theeyum thaniyoLi yovvum
குண்டலி யாம் சிவ குகன்தினம் வருகkundali yaamsiva kugan_dhinam varuga
ஆறுமுகமும் அணிமுடி ஆறும்aaRu mugamum aNimudi aRum
நீறிடு நெற்றியும் நீண்ட புருவமும்neeRidu neTRiyum neenda puruvam
பன்னிரு கண்ணும் பவளச் செவ்வாயும் (35)panniru kaNNum pavaLach sevvaayum
நன்னெறி நெற்றியில் நவமணிச் சுட்டியும்nanneRi neTRiyil navamaNich suttiyum
ஈராறு செவியில் இலகு குண்டலமும்eeraaRu seviyil ilaguguN talamum
ஆறிரு திண்புயத் தழகிய மார்பில்aaRiru thiNbuyath thazhagiya maarbil
பல் பூஷணமும் பதக்கமும் தரித்துpalboo shaNamum padhakkamum thariththu
நன்மணி பூண்ட நவரத்ன மாலையும் (40)nanmaNi poonda navarathna maalaiyum
முப்புரி நூலும் முத்தணி மார்பும்muppuri noolum muththaNi maarbum
செப்பழகுடைய திருவயிறு உ ந்தியும்seppazha kudaiya thiruvayiRu undhiyum
துவண்ட மருங்கில் சுடரொளிப் பட்டும்thuvanda marungil sudaroLip pattum
நவரத்தினம் பதித்த நற்சீராவும்navarathnam padhiththa naRchee raavum
இருதொடை அழகும் இணைமுழந்தாளும் (45)irudhodai azhagum iNaimuzhanN thaaLum
திருவடி யதனில் சிலம்பொலி முழங்கthiruvadi yadhanil silamboli muzhanga
செககண செககண செககண செகணsegagaNa segagaNa segagaNa segaNa
மொகமொக மொகமொக மொகமொக மொகெனmogamoga mogamoga mogamoga mogena
நகநக நகநக நகநக நகெனnaganNaga naganNaga naganNaga nagena
டிகுகுண டிகுடிகு டிகுகுண டிகுண (50)tiguguNa tigudigu tiguguNa tiguNa
ரரரர ரரரர ரரரர ரரரrararara rararara rararara rarara
ரிரிரிரி ரிரிரிரி ரிரிரிரி ரிரிரிriririri riririri riririri ririri
டுடுடுடு டுடுடுடு டுடுடுடு டுடுடுdudududu dudududu dudududu dududu
டகுடகு டிகுடிகு டங்கு டிங்குகுdagudagu digudigu dangu dingugu
விந்து விந்து மயிலோன் விந்து (55)vindhu vindhu mayilOn vindhu
முந்து முந்து முருகவேள் முந்துmundhu mundhu murugavEL mundhu
என்றனை யாளும் ஏரகச் செல்வenRanai yaaLum Eragach selva
மைந்தன் வேண்டும் வரமகிழ்ந்து தவும்maindhan vEndum varamagizhnN thudhavum
லாலா லாலா லாலா வேசமும்laalaa laalaa laalaa vEsamum
லீலா லீலா லீலா வினோதனென்று (60)leelaa leelaa leelaa vinOdhanenRu
உ ன்திரு வடியை உ ருதி யென்றெண்ணும்un_dhiru vadiyai uRudhiyen ReNNum
என்தலை வைத்துன் இணையடி காக்கen_dhalai vaiththun iNaiyadi kaakka
என் உ யிர்க் குயிராம் இறைவன் காக்கennuyirk kuyiraam iRaivan kaakka
பன்னிரு விழியால் பாலனைக் காக்கpanniru vizhiyaal paalanaik kaakka
அடியேன் வதனம் அழகுவேல் காக்க (65)adiyEn vadhanam azhaguvEl kaakka
பொடிபுனை நெற்றியைப் புனிதவேல் காக்கpodibunai neTRiyaip punidhavEl kaakka
கதிர்வேல் இரண்டும் கண்ணினைக் காக்கkadhirvEl irandum kaNNinaik kaakka
விதிசெவி யிரண்டும் வேலவர் காக்கvidhisevi irandum vElavar kaakka
நாசிகளிரண்டும் நல்வேல்காக்கnaasiga Lirandum nalvEl kaakka
பேசிய வாய்தனைப் பெருவேல்காக்க (70)pEsiya vaaydhanaip peruvEl kaakka
முப்பத் திருபல் முனைவேல் காக்கmuppath thirubal munaivEl kaakka
செப்பிய நாவைச் செவ்வேல் காக்கseppiya naavaich sevvEl kaakka
கன்னமிரண்டும் கதிர்வேல் காக்கkannam irandu kadhirvEl kaakka
என்னிளங் கழுத்தை இனியவேல்காக்கenniLaNG kazhuththai iniyavEl kaakka
மார்பை இரத்ன வடிவேல் காக்க (75)maarbai iraththina vadivEl kaakka
சேரிள முலைமார் திருவேல் காக்கsEriLa mulaimaar thiruvEl kaakka
வடிவே லிருதோள் வளம்பெறக் காக்கvadivE lirudhOL vaLambeRak kaakka
பிடரிக ளிரண்டும் பெருவேல்காக்கpidariga Lirandum peruvEl kaakka
அழகுடன் முதுகை அருள்வேல் காக்கazhagudan mudhugai aruLvEl kaakka
பழுபதி னாறும் பருவேல் காக்க (80)pazhubadhi NnaaRum paruvEl kaakka
வெற்றிவேல் வயிற்றை விளங்கவே காக்கveTRivEl vayiTRai viLangavE kaakka
சிற்றிடை அழகுறச் செவ்வேல் காக்கsiTridai azhaguRach sevvEl kaakka
நாண் ஆம் கயிற்றை நல்வேல் காக்கnaaNaaNG kayiTRai nalvEl kaakka
ஆண்பெண்குறிகளை அயில்வேல் காக்கaaNguRi irandum ayilvEl kaakka
பிட்ட மிரண்டும் பெருவேல் காக்க (85)pitta miraN tum peruvEl kaakka
வட்டக் குதத்தை வல்வேல் காக்கvattak kudhakthai valvEl kaakka
பணைத்தொடை யிரண்டும் பருவேல் காக்கpaNaiththodai irandum paruvEl kaakka
கணைக்கால் முழந்தாள் கதிர்வேல் காக்கkaNaikkaal muzhandhaaL kadhirvEl kaakka
ஐவிரல் அடியிணை அருள்வேல் காக்கaiviral adiyinai aruLvEl kaakka
கைக ளிரண்டும் கருணைவேல் காக்க (90)kaiga Lirandum karuNaivEl kaakka
முன்கையிரண்டும் முரண்வேல் காக்கmun_gai yirandum muraNvEl kaakka
பின்கையிரண்டும் பின்னவள் இருக்கpin_gai irandum pinnavaL irukka
நாவில் சரஸ்வதி நற்றுணை ஆகnaavil saraSvadhi naTRuNai yaaga
நாபிக் கமலம் நல்வேல் காக்கnaabik kamalam nalvEl kaakka
முப்பால் நாடியை முனை வேல் காக்க (95)muppaal naadiyai munaivEl kaakka
எப்பொழுதும் எனை எதிர்வேல் காக்கeppezhu thumenai edhirvEl kaakka
அடியேன் வசனம் அசைவுள நேரம்adiyEn vasanam asaivuLa nEram
கடுகவே வந்து கனக வேல் காக்கkadugavE vandhu kanagavEl kaakka
வரும் பகல் தன்னில் வச்சிரவேல் காக்கvarumbagal thannil vachchiravEl kaakka
அறையிருள் தன்னில் அனையவேல் காக்க (100)araiyiruL thannil anaiyavEl kaakka
ஏமத்தில் சாமத்தில் எதிர்வேல் காக்கEmaththiR saamaththil edhirvEl kaakka
தாமதம் நீக்கிச் சதுர்வேல் காக்கthaamadham neekkich sadhurvEl kaakka
காக்க காக்க கனகவேல் காக்கkaakka kaakka kanagavEl kaakka
நோக்க நோக்க நொடியில்நோக்கnOkka nOkka nodiyil nOkka
தாக்கத் தாக்கத் தடையறத் தாக்க (105)thaakka thaakka thadaiyaRath thaakka
பார்க்கப் பார்க்கப் பாவம் பொடிபடpaarkka paarkka paavam podibada
பில்லி சூனியம் பெரும்பகை அகலpilli sooniyam perumbagai agala
வல்ல பு>தம் வலாஷ்டிகப் பேய்கள்valla poodham valaattigap pEygaL
அல்லற் படுத்தும் அடங்கா முனியும்allaR paduththum adangaa muniyum
பிள்ளைகள்தின்னும் புழக்கடை முனியும் (110)piLLaigaL thinnum puzhakkadai muniyum
கொள்ளிவாய்ப் பேய்களும் குறளைப் பேய்களும்koLLivaayp pEygaLum kuRaLaip pEygaLum
பெண்களைத் தொடரும் பிரமராட்சதரும்peNgaLaith thodarum piramaraa shasarum
அடியனைக் கண்டால் அலறிக்கலங்கிடadiyanaik kandaal alaRik kalangida
இரிசிக் காட்டேரி இத்துன்ப சேனையும்irisikkaat tEri iththunba sEnaiyum
எல்லினும் இருட்டினும் எதிர்படும் அண்ணரும் (115)ellilum iruttilum edhirppadum aNNarum
கனபூசை கொள்ளும் காளியோடனே வரும்kanaboosai koLLum kaaLiyO tanaivarum
விட்டாங் காரரும் மிகுபல பேய்களும்thandiyak kaararum sandaa LargaLum
தண்டியக் காரரும் சண்டாளர்களும்adiyanaik kandaal alaRik kalangida
என்பெயர் சொல்லவும் இடிவிழுந்தோடிடenbeyar sellavum idivizhunN thOdida
ஆனை அடியினில் அரும்பாவைகளும் (120)aanai adiyinil arumbaa vaigaLum
புன்னை மயிரும் பிள்ளைகள் என்பும்poonai mayirum piLLaigaL enbum
நகமும் மயிரும் நீண்முடி மண்டையும்nagamum mayirum neeLmudi mandaiyum
பாவைகளுடனே பலகலசத்துடன்paavaiga LudanE palagala saththudan
மனையிற் புதைத்த வஞ்சனை தனையும்manaiyiR pudhaiththa vansanai thanaiyum
ஒட்டியச் செருக்கும் ஒட்டியப் பாவையும் (125)Ottiya serkkum ottiyap paarvaiyum
காசும் பணமும் காவுடன் சோறும்kaasum paNamum kaavudan sORum
ஓதும் அஞ்சனமும் ஒருவழிப் போக்கும்odhumaNY sanamum oruvazhip pOkkum
அடியனைக் கண்டால் அலைந்து குலைந்திடadiyanaik kandaal alaindhu kulaindhida
மாற்றார் வஞ்சகர் வந்து வணங்கிடmaaTRaar vansagar vandhu vaNangida
கால தூதாளெனைக்கண்டாற் கலங்கிட (130)kaaladhoo thaaLenaik kandaaR kalangida
அஞ்சி நடுங்கிட அரண்டு புரண்டிடansi nadungida arandu purandida
வாய்விட்டலறி மதிகெட்டோடvaayvit talaRi madhigettOdap
படியினில் முட்ட பாசக்க யிற்றால்padiyinil muttap paasak kayiRnaal
கட்டுடன் அங்கம் கதறிடக் கட்டுkattudan angam kadhaRidak kattu
கட்டி உ ருட்டு கால்கை முறிய (135)katti uruttu kaalgai muRiyak
கட்டு கட்டு கதறிடக் கட்டுkattu kattu kadhaRidak kattu
முட்டு முட்டு விழிகள் பிதுங்கிடmuttu muttu vizhigaL pidhungida
செக்கு செக்கு செதில் செதிலாகsekku sekku sedhilsedhi laaga
சொக்கு சொக்குச் சூர்ப்பகைச் சொக்குsokku sokku soorbagai sokku
குத்து குத்து கூர்வடி வேலால் (140)kuththu kuththu koorvadi vElaal
பற்று பற்று பகலவன் தணலெரிpaTRu paTRu pagalavan thaNaleRi
தணலெரி தணலெரி தணலது வாகthaNaleRi thaNaleRi thaNaladhu vaaga
விடு விடு வேலை வெருண்டது வோடviduvidu vElai verundadhu vOdap
புலியும் நரியும் புன்னரி நாயும்puliyum nariyum puNNari naayum
எலியும் கரடியும் இனித்தொடர்ந் தோட (145)eliyum karadiyum inidhodaa thOdath
தேளும் பாம்பும் செய்யான் பு>ரான்thELum paambum seyyaan pooraan
கடிவிட விஷங்கள் கடித்துய ரங்கம்kaduvida vishangaL kadiththuya rangam
ஏறிய விஷங்கள் எளிதினில் இறங்கERiya vishangaL eLidhinil iRanga
ஒளிப்புஞ் சுளுக்கும் ஒருதலை நோயும்oLippum suLukkum orudhalai nOvum
வாதம் சயித்தியம் வலிப்புப் பித்தம் (150)vaadhaNY sayiththiyam valippup piththam
சூலைசயங் குன்மம் சொக்குச் சிரங்குsoolaisayaNG kunmam sokkuk sirangu
குடைச்சல் சிலந்தி குடல்விப் பிருதிkudaichchal silandhi kudalvip piridhi
பக்கப் பிளவை படர் தொடை வாழைpakkap piLavai padardhodai vaazhai
கடுவன் படுவன் கைத்தாள் சிலந்திkaduvan paduvan kaiththaaL silandhi
பற்குத்து அரணை பருஅரை யாப்பும் (155)paRkuth thaRanai varuarai yaappum
எல்லாப் பிணியும் எந்தனைக் கண்டால்Ellap piniyum enthanaik kandaal
நில்லா தோட நீ எனக் கருள்வாய்nillaa thOda neeenak karuLvaay
ஈரேழ் உ லகமும் எனக்கு உ றவாகeerEzh ulagamum enakkuRa vaaga
ஆணும் பெண்ணும் அனைவரும் எனக்காaaNum peNNum anaivarum enakkaa
மண்ணா ளரசரும் மகிழ்ந்துற வாகவும் (160)maNNaa Larasarum magizhdhuRa vaagavum
உ ன்னைத் துதிக்க உ ன் திருநாமம்unnaith thudhikka un_dhiru naamam
சரஹுண பவணே சையொளி பவனெsaravaNa pavanE sailoLi pavanE
திரிபுர பவனெ திகழொளி பவனெthiribura pavanE thigazhoLi pavanE
பரிபுர பவனெ பவம்ஒளி பவனெparibura pavanE pavamozhi pavanE
அரிதிரு மருகா அமரா பதியைக் (165)aridhiru marugaa amaraa padhiyaik
காத்துத் தேவர்கள் கடுஞ்சிறை விடுத்தாய்kaaththuth thEvargaL kadunsirai viduththaay
கந்தா குகனே கதிர்வேலவனேkandhaa kuganE kadhirvE lavanE
கார்த்திகை மைந்தா கடம்பா கடம்பனேkaarththigai maindhaa kadambaa kadambanai
இடும்பனை யழித்த இனியவேல் முருகாidumbanai yazhiththa iniyavEl murugaa
தணிகா சலனே சங்கரன் புதல்வா (170)thaNigaa salanE sangaran pudhalvaa
கதிர்கா மத்துறை கதிர்வேல் முருகாkadhirgaa maththurai kadhirvEl murugaa
பழநிப் பதிவாழ் பால குமாராpazhanip padhivaazh paala kumaaraa
ஆவினன் குடிவாழ் அழகிய வேலாaavinan kudivaazh azhagiya vElaa
செந்தின்மா மலையுறும் செங்கல்வராயாsendhinmaa malaiyuRum sengalva raayaa
சமரா புரிவாழ் சண்முகத் தரசே (175)samaraa purivaazh saNmugath tharasE
காரார் குழலாள் கலைமகள் நன்றாய்kaaraar kuzhalaaL kalaimagaL nannaay
என்நா இருக்க யான் உ னைப் பாடennNaa irukka yaanunaip paada
எனைத்தொடர்ந் திருக்கும் எந்தை முருகனைப்enaiththodarnN thirukkum endhai muruganaip
பாடினேன் ஆடினேன் பரவசமாகpaadinEn aadinEn paravasa maaga
ஆடினேன் நாடினேன் ஆவினன் பூதியை (180)aadinEn naadinEn aavinan poodhiyai
நேச முடன்யான் நெற்றியில் அணியப்nEsa mudanyaan neTRiyil aNiyap
பாச வினைகள் பற்றது நீங்கிpaasa vinaigaL paTRadhu neengi
உ ன்பதம் பெறவே உ ன்னருளாகunbadham peRavE unnaru Laaga
அன்புடன் இரஷி அன்னமுஞ் சொன்னமும்anbudan irashi annamum sonnamum
மெத்த மெத் தாக வேலா யுதனார் (185)meththameth thaaga vElaa yudhanaar
சித்திபெற் றடியேன் சிறப்புடன் வாழ்கsiththibeR RadiyEn siRappudan vaazhga
வாழ்க வாழ்க மயிலோன் வாழ்கvaazhga vaazhga mayilOn vaazhga
வாழ்க வாழ்க வடிவேல் வாழ்கvaazhga vaazhga vadivEl vaazhga
வாழ்க வாழ்க மலைக்குரு வாழ்கvaazhga vaazhga malaikkuru vaazhga
வாழ்க வாழ்க மலைக்குற மகளுடன் (190)vaazhga vaazhga malaikkuRa magaLudan
வாழ்க வாழ்க வாரணத்துவசம்vaazhga vaazhga vaaraNath thuvasan
வாழ்க வாழ்க என் வறுமைகள் நீங்கvaazhga vaazhgaen vaRumaigaL neenga
எத்தனை குறைகள் எத்தனை பிழைகள்eththanai kuRaigaL eththanai pizhaigaL
எத்தனை யடியேன் எத்தனை செய்தால்eththanai yadiyEn eththanai seyinum
பெற்றவன் நீ குரு பொறுப்பது உ ன் கடன் (195)peTRavan neeguru poRuppa thun_gadan
பெற்றவள்குறமகள் பெற்றவளாமேpeTRavaL kuRamagaL peTRava LaamE
பிள்ளையென் றன்பாய் பிரிய மளித்துpiLLaiyen Ranbaayp piriya maLiththu
மைந்தனென் மீது உ ன் மனமகிழ்ந் தருளித்maindhanen meedhun manamagizhnN tharuLith
தஞ்சமென் றடியார் தழைத்திட அருள் செய்thansamen Radiyaar thazhaiththida aruLsey
கந்தர் சஷ்டி கவசம் விரும்பிய (200)kandhar sashdi kavasam virumbiya
பாலன் தேவ ராயன் பகர்ந்ததைக்paalan thEva raayan pagarndhadhaik
காலையில் மாலையில் கருத்துடன் நாளும்kaalaiyil maalaiyil karuththudan naaLum
ஆசா ரத்துடன் அங்கந் துலக்கிaasaa raththudan angam thulakki
நேச முடன்ஒரு நினைவது வாகிnEsa mudanoru ninaivadhu vaagik
கந்தர் சஷ்டிக் கவசம் இதனைச் (205)kandhar sashdi kavasa midhanaich
சிந்தை கலங்காது தியானிப்பவர்கள்sindhai kalangaadhu thiyaanip pavargaL
ஒருநாள் முப்பத் தாறுருக் கொண்டுorunNaaL muppath thaaRuruk kondu
ஓதியே செபித்து உ கந்து நீறணியOdhiyE sebiththu ugandhunNee RaNiya
அஷ்டதிக் குள்ளோர் அடங்கனும் வசமாய்த்attadhik kuLLOr adangalum vasamaayth
திசைமன்ன ரெண்மர் செயலது அருளுவர் (210)thisaimanna reNmar sErththaNG karuLuvar
மாற்றல ரெல்லாம் வந்து வணங்குவர்maaTRala rellaam vandhu vaNanguvar
நவகோள் மகிழ்ந்து நன்மை யளித்திடும்navagOL magizhndhu nanmai yaLiththidum
நவமத னெனவும் நல்லெழில் பெறுவர்Navametha naenavum nalvezhil peruvar
எந்த நாளுமீ ரெட்டா வாழ்வர்endha naaLumee rettaa vaazhvar
கந்தர்கை வேலாம் கவசத் தடியை (215)kandhargai vElaam kavasath thadiyai
வழியாற் காண மெய்யாம் விளங்கும்vazhiyaayk kaaNa meyyaay viLangum
விழியாற் காண வெருண்டிடும் பேய்கள்vizhiyaaR kaaNa verundidum pEygaL
பொல்லா தவரைப் பொடிப் பொடி யாக்கும்pollaa thavaraip podibodi yaakkum
நல்லோர் நினைவில் நடனம் புரியும்Nalloar ninaivil nadanam puriyum
சர்வ சத்துரு சங்கா ரத்தடி (220)sarva saththuru sangaa raththadi
அறிந்தென துள்ளம் அஷ்டலட் சுமிகளில்aRindhena thuLLam attalat sumigaLil
வீரலட் சுமிக்கு விருந்துண வாகச்veeralat sumikku virundhuNa vaagach
சூரபத்மாவைத் துணித்தகை யதனால்soorabath thumaavaith thuNiththagai adhanaal
இருபத் தேழ்வர்க்கு உ வந்தமு தளித்தirubath thEzhvarkku uvandhamu thaLiththa
குருபரன் பழநிக் குன்றினி லிருக்கும் (225)kurubaran pazhanik kunRini lirukkum
சின்னக் குழந்தை சேவடி போற்றிsinnak kuzhandhai sEvadi pOTRi
எனைத்தடுத் தாட்கொள என்றன துள்ளம்enaiththaduth thaatkoLa enRana thuLLam
மேவிய வடிவுறும் வேலவ போற்றிmaeviya vadivurum velavaa poatri
தேவர்கள் சேனா பதியே போற்றிthEvargaL sEnaa padhiyE pOTRi
குறமகள் மனமகிழ் கோவே போற்றி (230)kuRamagaL manamagizh kOvE pOTRi
திறமிகு திவ்விய தேகா போற்றிThiramig divviya degaa poatri
இடும்பா யுதனே இடும்பா போற்றிIdumbaa uythanae idumbaa poatri
கடம்பா போற்றி கந்தா போற்றிkadambaa pOTRi kandhaa pOTRi
வெட்சி புனையும் வேளே போற்றிvetchi punaiyum vElE pOTRi
உ யர்கிரி கனக சபைக்கு ஓரரசே (235)uyargiri kanaga sabaikkO rarasE
மயில்நட மிடுவோய் மலர் அடி சரணம்mayilnNada miduvOy malaradi saraNam
சரணம் சரணம் சரஹுண பவ ஓம்saraNam saraNam saravaNa pavaOm
சரணம் சரணம் சண்முகா சரணம்saraNam saraNam saNmugaa saraNam

Transcription by:
N.R. Jayaraman
Bangalore-76, India

www.santhipriyaspages.blogspot.com

Be the first to comment!
 
Leave a reply »

 

Leave a Response